M1ProduktBliv KundePriserKundeserviceShopSelvbetjeningGlemt password?

OK


Valid HTML 4.01 Transitional


M1 A/S
GENERELLE ABONNEMENTSVILKÅRNærværende generelle abonnementsvilkår finder anvendelse for samtlige abonnementer, som du opretter hos M1 A/S (herefter kaldet M1).

Abonnementsvilkårene regulerer således forholdet mellem dig som køber af abonnementet og M1 som sælger af abonnementet.

1.0. Aftalegrundlag

Ud over den ordrebekræftelse, M1 fremsender til dig, finder nærværende generelle abonnementsvilkår og M1's til enhver tid gældende prisliste (herefter kaldet Prislisten), der kan findes på www.m1.dk, anvendelse. Af prislisten fremgår samtlige priser, gebyrer og afgifter, der opkræves af M1. Det samlede aftalegrundlag mellem dig og M1 består således af din ordrebekræftelse, nærværende generelle abonnementsvilkår samt Prislisten.

Aftalegrundlaget er udarbejdet på dansk. I forlængelse heraf kan aftaler udelukkende indgås på dansk.

Du bestiller et abonnement ved at opretten dig med navn og cpr-nummer og efterfølgende vælge om du ønsker et nyt mobilnummer eller du ønsker at beholde dit mobilnummer. Hvis du endnu ikke er fyldt 18 år, har du udelukkende mulighed for at tegne et forudbetalt abonnement hos M1. Det er dog en betingelse for oprettelse af et forudbetalt abonnement, at du orienterer dine forældre eller din eventuelle værge om, at du har oprettet et abonnement. Ligeledes er det en betingelse, at du tilmelder dig en ydelse, som sikrer mod misbrug. Denne ydelse kaldes "Saldokontrol" og koster en ekstra månedlig afgift, som fremgår af Prislisten.
Uanset alder, er det en betingelse for oprettelse af abonnementet samt en forudsætning for det løbende abonnement, at du til enhver tid er bosiddende i Danmark.
Når du henvender dig til M1, det være sig mundtligt, skriftligt eller via www.m1.dk, skal din henvendelse betragtes som et tilbud fra dig til M1 om, at du ønsker at oprette abonnement hos M1. En aftale er først bindende for M1, når M1 fremsender en ordrebekræftelse til dig, idet ordrebekræftelsen er M1´s accept af dit tilbud.
Så snart du modtager ordrebekræftelsen, er du forpligtet til at gennemgå denne og straks kontakte M1, hvis du mener, at der er uoverensstemmelser mellem ordrebekræftelsen og din bestilling. I modsat fald anses ordrebekræftelsen for bindende med det afgivne indhold, dog således at du har mulighed for at benytte dig af fortrydelsesretten beskrevet i pkt. 3.0.
M1 opbevarer en elektronisk kopi af ordrebekræftelsen. Det anbefales, at du selv printer et eksemplar ud, men skulle du alligevel få behov for en kopi heraf, er du velkommen til at kontakte M1.
Ved oprettelsen af abonnementet skal du være opmærksom på, at hver enkelt abonnementstype kan indeholde en række services, der betragtes som et tillæg til dit abonnement og derfor vil koste en ekstra månedlig afgift. Du bør således i forbindelse med indgåelse af abonnement gennemlæse samtlige betingelser for abonnementet samt ordrebekræftelsen og i den forbindelse få overblik over, hvilke services du er tilmeldt og dermed vurdere, hvilke du ønsker at til- eller fravælge.

2.0. www.m1.dk

På M1´s hjemmeside, www.m1.dk, kan du benytte dig af en række muligheder og ydelser i forlængelse af dit abonnement.
Du kan således til enhver tid logge dig på hjemmesiden med dit brugernavn og dit password. Brugernavn og password fremgår af din ordrebekræftelse.
På hjemmesiden kan du bl.a. skabe dig et overblik over dit abonnement. Du kan også til- eller afmelde dig forskellige af M1's services.
Abonnementsvilkår, Prislisten og en nærmere beskrivelse af det abonnement, du har valgt kan også findes på www.m1.dk.

3.0. Fortrydelsesret

DU HAR 14 DAGES FORTRYDELSESRET. FORTRYDELSESRETTEN LØBER FRA DEN DAG, HVOR KUNDEN MODTAGER SIM-KORTET. HVIS DU F.EKS. HAR MODTAGET SIM-KORTET MANDAG DEN 1. I EN GIVEN MÅNED, HAR DU FRIST TIL OG MED MANDAG DEN 15. I DEN SAMME MÅNED. HVIS FRISTEN UDLØBER PÅ EN HELLIGDAG, LØRDAG, GRUNDLOVSDAG, JULEAFTENSDAG ELLER NYTÅRSAFTENSDAG, KAN DU VENTE TIL DEN EFTERFØLGENDE HVERDAG.
FORTRYDELSESRETTEN KAN IMIDLERTID KUN BENYTTES, HVIS DU TILBAGELEVERER DET LEVEREDE I VÆSENTLIG SAMME STAND OG MÆNGDE, SOM DA DU MODTOG DET. DERMED BORTFALDER FORTRYDELSESRETTEN FOR SÅ VIDT ANGÅR ABONNEMENTET PÅ DET TIDSPUNKT, HVOR DU FØRSTE GANG LØSNER DET TILSENDTE SIM-KORT FRA DEN EMBALLAGE, HVORMED SIM-KORTET ER FREMSENDT TIL DIG, ELLER TAGER SIM-KORTET I BRUG ALT EFTER HVILKET TIDSPUNKT, DER KOMMER FØRST.
DA ORIGINALEMBALLAGEN I NOGLE TILFÆLDE UDGØR EN VÆSENTLIG DEL AF VARENS VÆRDI, KAN DET BETYDE, AT VAREN IKKE KAN ANSES FOR RETURNERET I VÆSENTLIG SAMME STAND OG MÆNGDE HVIS EMBALLAGEN IKKE FØLGER MED. HUSK DERFOR ALTID AT GEMME EMBALLAGEN TIL DU ER SIKKER PÅ, AT DU VIL BEHOLDE VAREN. DU KAN FORTRYDE DIN BESTILING VED AT NÆGTE MODTAGELSEN AF VAREN, VED AT OVERDRAGE VAREN TIL POSTVÆSENET ELLER VED AT RETURNERE VAREN TIL:

M1 A/S
HASSERISVEJ 139, 2
9000 AALBORG.

4.0. Dine personlige oplysninger

For at du kan indgå en aftale med M1, herunder via www.m1.dk, skal du afgive en række personlige oplysninger. Du skal således oplyse navn, cpr.nr., e-mailadresse samt vælge et password.
Ligeledes anvendes der cookies, når du bruger M1's hjemmeside, hvorved der sker en registrering af din færden på www.m1.dk. Formålet er at optimere websitet og dets funktionaliteter og dermed genkende din computer næste gang du logger på samt i øvrigt gøre anvendelse af hjemmesiden så nem for dig som muligt.
M1 registrerer dine personoplysninger med det formål at kunne oprette og fortsat levere et abonnement til dig. Dine personoplysninger registreres hos M1 og opbevares i 5 år fra ophør af dit abonnement, hvorefter oplysningerne slettes.
Når M1 indsamler personoplysninger via www.m1.dk, sikres det, at indsamlingen altid sker med dit udtrykkelige samtykke, således at du er informeret om præcis hvilke oplysninger, der er indsamlet og hvorfor.
For at kunne betjene dig, når du kontakter M1, har M1's kundeservice og IT-administration adgang til de oplysninger, der registreres om dig.
De oplysninger du har afgivet på www.m1.dk hverken videregives eller sælges på nogen måde til tredjemand. M1 registrerer heller ikke personfølsomme oplysninger, som f.eks. race, religion og fysiske eller psykiske forhold.
Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod registreringen af oplysninger om dig. Du har også ret til indsigt i hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Henvendelse i den forbindelse kan ske til M1's kundeservice.

5.0. Kreditvurdering og kreditmaksimum

Når du kontakter M1 med henblik på at oprette et abonnement, fortager M1 en kreditvurdering af dig baseret på indhentede kreditoplysninger fra RKI eller andet tilsvarende kreditformationsinstitut. Til dækning af omkostningerne forbundet ved en sådan kreditvurdering kan M1 opkræve et gebyr. Størrelsen heraf fremgår af Prislisten. Gebyret bliver opkrævet, forinden kreditvurdering foretages og tilbagebetales ikke uanset resultatet af kreditvurderingen.
På baggrund af kreditvurderingen afgør M1, om M1 ønsker at indgå aftale og dermed oprette et abonnement til dig. M1 har således til enhver tid ret til at afvise at oprette et abonnement.
M1 har også mulighed for at betinge dit abonnement hos M1 af, at der fastsættes et kreditmaksimum.
Du vil til enhver tid hæfte for ethvert forbrug, også selvom det overskrider det fastsatte kreditmaksimum ? dette uanset om du har valgt et forudbetalt abonnement og den af dig indbetalte saldo overskrides. Er der fastsat et sådant kreditmaksimum, har M1 ret til straks at afbryde dit abonnement, såfremt du overskrider dette.
M1 kan endvidere kræve, at du foretager en forudbetaling eller a conto betaling af det totale skyldige beløb.
M1 forbeholder sig ret til løbende at foretage kreditvurderinger af dig og som følge heraf evt. også efter oprettelsen af dit abonnement at stille krav om a conto betaling eller fastsættelse af kreditmaksimum.

6.0. Markedsføring

Når du oplyser din e-mailadresse ved oprettelse af et abonnement, giver du samtidig tilladelse til, at M1 kan anvende din e-mailadresse til at kontakte dig vedrørende det aktuelle abonnement.
Endvidere giver du tilladelse til, at M1 kan benytte e-mailadressen til markedsføring af produkter overfor dig.
Når du har oprettet dit abonnement, har du mulighed for at fravælge modtagelsen af markedsføringsmateriale som nævnt ovenfor. Det gør du ved at logge på www.m1.dk ved brug af dit brugernavn og password.
M1 er dog til enhver tid berettiget til at sende dig oplysninger om dit abonnement, herunder oplysninger om ændring af abonnementsvilkår.

7.0. Din e-mailadresse

Den e-mailadresse, du har angivet til M1, vil af M1 blive anvendt til fremsendelse af vigtige informationer om dit abonnement. Du har derfor pligt til løbende at kontrollere din mailboks for fremsendelse af sådanne informationer.

M1 kan således på ingen måde holdes ansvarlig for din manglende orientering om forhold angivet i korrespondance, som er fremsendt til din e-mailadresse.

8.0. Priser og ændring af hhv. priser og vilkår

De til enhver tid gældende priser fremgår af Prislisten, som kan findes på www.m1.dk.
Den samlede pris for din bestilling fremgår ligeledes af den ordrebekræftelse, du modtager fra M1.
Ændring af priser og abonnementsvilkår vil blive annonceret på www.m1.dk samt ved fremsendelse af e-mail til den af dig angivne e-mailadresse. Ændringer varsles med 30 dage. Dog kan M1 vælge at foretage ændringer, som er begunstigende for dig uden varsel ved ændring af Prislisten.
For så vidt angår rykker- og inkassogebyrer kan M1 vælge at opkræve gebyrerne i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning.
Såfremt dine forhold medfører, at M1's omkostninger væsentligt forøges, er M1 i øvrigt berettiget til at kræve godtgørelse herfor.

9.0. Betaling og fakturering

Ved valg af abonnement skal du være opmærksom på, at der til hver enkelt abonnementsform er knyttet en bestemt betalingsform. Der er enten tale forudbetaling eller opkrævning via PBS. Den betalingsform, der er angivet for en given abonnementstype, kan ikke efterfølgende ændres. Den betalingsform M1 har angivet for en konkret abonnementstype er således den betalingsform, der skal anvendes under hele abonnementets løbetid. De betalingsmidler du idag kan anvende til vores forudbetale abonnementer er Dankort, e-Dankort, Visa/Visa Electron, Danske netbank, Nordea netbank, Mastercard, Diners Club, American Express & JBC. Du har ikke mulighed for efterfølgende at vælge betalingsform.
M1 udsteder ikke taletidskort. Din betaling skal i stedet ske via online betalingsmidler i hvilken forbindelse M1 opkræver et gebyr, som fremgår af Prislisten. Dit forbrug og evt. skyldige afgifter vil løbende blive opkrævet som angivet i forbindelse med oprettelsen af dit abonnement. Såfremt det ikke er muligt at opnå betaling for dit forbrug og andre skyldige ydelser via den for dit abonnement gældende betalingsform, kan M1 vælge at spærre dit abonnement uden varsel. I den forbindelse kan M1 opkræve et gebyr, der ligeledes fremgår af Prislisten. Hvis M1 vælger at afbryde dit abonnement, vil du modtage besked herom via e-mail med en opgørelse af det samlede skyldige beløb.
Abonnementet kan genåbnes, hvis du indbetaler det fulde skyldige beløb samt et ekstrabeløb af samme størrelse med henblik på dækning for fremtidigt forbrug. Hvis du ikke har indbetalt ovennævnte beløb senest 14 dage efter abonnementet er blevet lukket, kan M1 ophæve din abonnementsaftale uden yderligere varsel.
Du hæfter til enhver tid for de opkald, du måtte have foretaget via abonnementet hos M1.
Ved forsinket betaling af en månedlig ydelse kan du blive opkrævet en rente på 2% pr. påbegyndt måned fra forfaldsdatoen og indtil du betaler den skyldige ydelse.

10.0. Overdragelse

Du kan kun overdrage abonnementet til tredjemand, hvis M1 på forhånd har givet sit skriftlige samtykke hertil.
M1 kan frit overdrage sine rettigheder og forpligtelser overfor dig som et led i en hel eller delvis overdragelse af sine aktiviteter til tredjemand.
M1 kan ligeledes til enhver tid at overdrage evt. fordringer på dig til tredjemand.

11.0. Dokumentation

Du har til enhver tid pligt til at dokumentere de oplysninger, du har afgivet om bl.a. identitet og bopæl, såfremt M1 anmoder dig herom.

12.0. Nummeroplysningsdatabaser

Som udgangspunkt er M1 forpligtet til at videregive de såkaldte nummeroplysningsdata, M1 har registret om dig, dvs. telefonnummer, navn og adresse, til alle, som måtte fremsætte ønske herom. Hvis du ønsker at få hemmeligt nummer kan du efter oprettelsen af dit abonnement logge dig på M1's hjemmeside ved brug af dit brugernavn og password. Her har du mulighed for at markere feltet "Udeladt telefonnummer". I givet fald vil dine nummeroplysningsdata blive hemmeligholdt efter din markering og således ikke videregivet til tredjemand.
Nummeroplysningsdata omfatter udelukkende telefonnummer, navn og adresse. M1 prioriterer således din fortrolighed højt. Ikke offentligt tilgængelige oplysninger om dig, som du har afgivet til M1 eller som M1 har indhentet, vil til enhver tid blive behandlet fortroligt og således kun anvendt i forbindelse med fakturering, kreditvurdering eller evt. meddelelse til kreditoplysningsbureauer.

13.0. Nummertildeling og nummerændring

Med mindre du forinden oprettelse af abonnementet hos M1 har opsagt dit abonnement hos en anden teleudbyder, kan dit eksisterende telefonnummer højest sandsynligt videreføres hos M1.
Vælger du at flytte dit eksisterende mobilnummer til M1, betyder det, at du bemyndiger M1 til på dine vegne at anmode din eksisterende teleudbyder om at overføre dit telefonnummer til M1. Modtager M1 ikke en positiv tilkendegivelse herom fra din tidligere teleudbyder inden 45 dage, har M1 ret til frit at tildele dig et nyt mobilnummer fra M1's nummerserie.
I modsat fald har du mulighed for selv at vælge dit telefonnummer fra M1's nummerserie.

14.0. Taletid

Hvis du i forbindelse med oprettelse af abonnementet er blevet tildelt gratis taletid, skal du være opmærksom på, at gratis taletid tildelt i forbindelse med oprettelsen udløber 6 måneder efter abonnementets oprettelse. Har du ikke opbrugt din taletid forinden dette tidspunkt, vil din taletidssaldo blive krediteret.
Gratis taletid kan ikke ombyttes til kontanter eller andre ydelser eller produkter.

15.0. Kundeservice og driftsforstyrrelser

Hvis du har problemer med driftsforstyrrelser eller behov for support, er du velkommen til at rette henvendelse til M1's kundeservice på e-mail kundeservice@m1.dk eller telefon 96 31 23 20.
I den forbindelse gør M1 dig opmærksom på, at M1 er berettiget til at afbryde eller indskrænke din brug af M1's tjenester og ydelser i det omfang, det måtte være nødvendigt af sikkerheds- eller driftsmæssige hensyn.

16.0. Oprettelse og SIM-kort, koder mv.

Så snart M1 har fremsendt en ordrebekræftelse til dig, påbegynder M1 oprettelse af dit abonnement. M1 fremsender i den forbindelse et SIM-kort (Subscriber Identity Module).
Hvis du mister dit SIM-kort, det bliver beskadiget eller en anden person uberettiget får kendskab til din pinkode, eller hvis du får mistanke om at kortet fremover vil blive misbrugt, skal du straks kontakte M1's kundeservice med henblik på spærring af SIM-kortet. Derefter kan du mod betaling af et gebyr, som fremgår af Prislisten, bestille et nyt SIM-kort. På samme måde kan spærringen ophæves, hvis det mistede SIM-kort dukker op igen. Du har også mulighed for 24 timer i døgnet at få spærret dit SIM-kort på telefon 96312320, ved tastselv spærring skal cpr-nummer på ejer af nummeret oplyses.
Enhver mobiltelefon kan til enhver tid benyttes til nødopkald uden hverken brug af SIM-kort eller pinkode.

17.0. Produktinformation og produktændringer

M1 TAGER FORBEHOLD FOR TRYKFEJL I OG ÆNDRINGER AF OPLYSNINGER I BROCHURE ELLER ØVRIGT MARKEDSFØRINGS- ELLER SALGSMATERIALE.

18.0. Uforudsete begivenheder

M1 er ikke ansvarlig for manglende opfyldelse og du kan dermed ikke gøre noget ansvar gældende mod M1 under henvisning til, at M1 skulle have misligholdt sine forpligtelser, hvis den manglende opfyldelse skyldes forhold, som M1 ikke er herre over (force majeure), herunder men ikke begrænset til vejrlig og andre naturkatastrofer, terroristhandlinger, krig, regerings- og myndighedshandlinger strejke, transportproblemer, manglende eller utilstrækkelig levering fra leverandør, fejl i eller beskadigelse af produktionsudstyr, netforstyrrelser eller andre driftsforstyrrelser.
Du kan i givet fald først ophæve aftalen, hvis forholdet varer i mere end 30 på hinanden følgende arbejdsdage, medmindre andet følger af dansk rets amlindelige regler..
M1 er forpligtet til straks og uden ugrundet ophold at give dig besked, hvis M1 ønsker at påberåbe sig forhold som ovenfor nævnt.

19.0. Opsigelse

Du kan til enhver tid opsige dit abonnement, jf. dog pkt. 18.0. Det kan du gøre på www.m1.dk eller ved henvendelse på telefon 30 20 20 20. Ved opsigelse af dit abonnement tilfalder GSM-nummeret M1 eller den teleoperatør, som tidligere gav dig mobilnummeret. Du kan som udgangspunkt opsige dit abonnement uden varsel, dog må du påregne 14 dages ekspeditionstid. Du hæfter således for ethvert forbrug foretaget via dit abonnement samt de omkostninger der i øvrigt er knyttet til dit forbrug efter din opsigelse men forinden M1 har lukket dit abonnement.
M1 kan til enhver tid opsige abonnementet. Det skal i givet fald ske med 14 dages varsel. Varsel vil blive fremsendt til den af dig angivne e-mailadresse.
I forbindelse med opsigelse vil din restgæld blive opgjort som den skyldige saldo med tillæg af skyldige renter og øvrige omkostninger.

20.0. Misligholdelse

Hvis du misligholder aftalen væsentligt, er M1 berettiget til at ophæve samarbejdet og dermed slette dit abonnement med øjeblikkelig virkning. Følgende forhold skal anses som væsentlig misligholdelse:
at du er forsinket med indbetaling af skyldige ydelser til M1,
at du standser betalingerne, går konkurs, indleder forhandling med kreditorer om akkord,
at du anvender udstyr, der er forbudt i henhold til gældende lovgivning,
at du ikke straks efter, at du er blevet eller burde være blevet opmærksom på beskadigelse, formodet misbrug eller bortkomst af SIM-kortet underretter M1 herom,
at misbrug af dit SIM-kort eller sikkerhedskoder (PIN- eller PUK-kode), skyldes din uagtsomhed,
at du ikke opfylder M1s krav om sikkerhedsstillelse rettidigt,
at en kreditvurdering viser, at der er/kan være berettiget tvivl om din vilje eller evne til at betale for tjenesten, og
at du i øvrigt gør dig skyldige i væsentlig misligholdelse af abonnementsvilkårene eller forudsætningerne herfor.
Ovennævnte liste er udelukkende eksempler og således ikke udtømmende.
M1 kan således lukke for din adgang til M1's tjenester. Afbrydelse ved misligholdelse vil ske uden varsel. Efterfølgende genåbning af din adgang til M1's tjenester kan ske mod betaling af et gebyr.
Hvis du misligholder en betaling, er M1 ydermere berettiget til at indberette dig til et anerkendt kreditoplysningsbureau iht. lov om behandling af personoplysninger.
M1 forbeholder sig endvidere retten til at stoppe for din adgang til M1's tjenester, hvis dit forbrug har et udsædvanligt mønster.
I forbindelse med ophævelse vil din restgæld blive opgjort som den skyldige saldo med tillæg af skyldige renter og øvrige omkostninger.

21.0. Klage

Ved uenighed mellem dig og M1 om dit abonnement, herunder om forhold vedrørende afregning, skal du indsende en klage til M1. Din henvendelse skal klart og tydeligt angive, at der er tale om en klage. Betalingsfristen skal dog i alle henseender respekteres.
M1 træffer afgørelse om klagen senest 3 måneder efter indgivelsen, og får du medhold, tilbagebetaler M1 det relevante beløb til dig.
Hvis der i forbindelse med klagen til M1 ikke kan opnås enighed, kan du indbringe afgørelsen for Teleankenævnet, Nørre Voldgade 48, st., 1358 København K. Indbringelse for Teleankenævnet kræver, at M1 har haft lejlighed til at behandle din klage i overensstemmelse med ovennævnte. En henvendelse til og svar fra M1's Kundeservice er ikke at betragte som en klage/klagebehandling.
Uoverensstemmelser kan også af dig eller af M1 indbringes for de almindelige domstole efter gældende regler herom og afgøres efter dansk ret.

22.0. Ansvarsbegrænsning

M1 er ansvarlig efter dansk rets almindelige regler, dog således at M1 på ingen måde kan gøres ansvarlig for følgeskader/indirekte tab, såsom driftstab, avancetab, tab af data eller tab som følge af, at tjenesten ikke kunne anvendes som forudsat. M1s erstatningsansvar er endvidere begrænset til maksimalt at udgøre DKK 15.000 pr. skadestilfælde, medmindre andet følger af dansk rets almindelige regler.

23.0. Hæftelse og ansvar - § 11 og 12 i lov nr. 414 af 31. maj 2000

"§ 11. Udsteder hæfter i forhold til brugeren for tab som følge af andres uberettigede anvendelse af et betalingsmiddel, medmindre andet følger af stk. 2-6. Brugeren hæfter kun efter stk. 2-6, hvis transaktionen er korrekt registreret og bogført.
Stk. 2. Medmindre videregående hæftelse følger af stk. 3 eller 6, hæfter brugeren med op til 1.200 kr. for tab som følge af andres uberettigede anvendelse af betalingsmidlet, hvis den til betalingsmidlet hørende personlige, hemmelige kode er anvendt.
Stk. 3. Medmindre videregående hæftelse følger af stk. 6, hæfter brugeren med op til 8.000 kr. for tab som følge af andres uberettigede anvendelse af betalingsmidlet, hvis udsteder godtgør, at den til betalingsmidlet hørende personlige, hemmelige kode har været anvendt, og 1) at brugeren har undladt at underrette udsteder snarest muligt efter at have fået kendskab til, at koden er kommet til den uberettigedes kendskab, 2) at brugeren har oplyst koden til den, der har foretaget den uberettigede anvendelse, uden at forholdet er omfattet af stk. 6, eller 3) at brugeren ved groft uforsvarlig adfærd har muliggjort den uberettigede anvendelse.
Stk. 4. Brugeren hæfter med op til 8.000 kr. for tab som følge af andres uberettigede anvendelse af betalingsmidlet, når betalingsmidlet har været aflæst fysisk eller elektronisk og den uberettigede i tilknytning hertil har anvendt en falsk underskrift og udsteder godtgør, 1) at brugeren eller nogen, som brugeren har overladt betalingsmidlet til, har undladt at underrette udsteder snarest muligt efter at have fået kendskab til, at betalingsmidlet er bortkommet, eller 2) at brugeren eller nogen, som brugeren har overladt betalingsmidlet til, ved groft uforsvarlig adfærd har muliggjort den uberettigede anvendelse.
Stk. 5. Hæfter brugeren efter såvel stk. 3 som 4, kan brugerens samlede hæftelse ikke overstige 8.000 kr.
Stk. 6. Brugeren hæfter uden beløbsbegrænsning for tab, der opstår som følge af andres uberettigede anvendelse af betalingsmidlet, når den til betalingsmidlet hørende personlige, hemmelige kode er anvendt og udsteder godtgør, at brugeren har oplyst koden til den, der har foretaget den uberettigede anvendelse, og at det er sket under omstændigheder, hvor brugeren indså eller burde have indset, at der var risiko for misbrug.
Stk. 7. Uanset stk. 2-6 hæfter udsteder for uberettiget anvendelse, der finder sted, efter at udsteder har fået underretning om, at betalingsmidlet er bortkommet, at en uberettiget person har fået kendskab til koden, eller at brugeren af andre grunde ønsker betalingsmidlet spærret. Udsteder skal give brugeren mulighed for når som helst at meddele, at betalingsmidlet skal spærres, og skal snarest over for brugeren skriftligt eller på anden bevissikker måde bekræfte, at udstederen har modtaget en sådan underretning. Bekræftelsen skal angive tidspunktet for underretningen.
Stk. 8. Uanset stk. 2-6 hæfter udsteder tillige, hvis betalingsmodtager vidste eller burde vide, at der forelå en uberettiget anvendelse af betalingsmidlet. Uanset stk. 2 er udsteder endvidere ansvarlig, hvis et betalingskort er blevet anvendt svigagtigt i forbindelse med en aftale om fjernsalg.
Stk. 9. Erhvervsministeren kan, i det omfang det betinges af prisudviklingen, ændre beløbsangivelserne i stk. 2-5.
§ 12. En udsteder er ansvarlig for tab hos brugeren, som skyldes fejlregistrering eller konteringsfejl, selv om fejlen er hændelig. Har brugeren fået meddelelse om, at betalingstransaktionen er anerkendt, er udsteder endvidere ansvarlig for tab hos brugeren, som skyldes, at den pågældende betalingstransaktion ikke gennemføres eller gennemføres mangelfuldt. Bestemmelsen i 2. pkt. finder dog ikke anvendelse, hvis udstederen godtgør, at udsteder ikke har haft mulighed for at gennemføre betalingstransaktionen og dette skyldes ekstraordinært indgribende omstændigheder, som udstederen ikke har nogen indflydelse på, og som udstederen ikke burde have taget i betragtning, da brugeren modtog den i 2. pkt. nævnte meddelelse. Har brugeren forsætligt eller groft uagtsomt medvirket til fejlen, kan erstatningen nedsættes eller bortfalde.
Stk. 2. Er betaling udeblevet eller forsinket under omstændigheder som nævnt i stk. 1, 1. og 2. pkt., kan misligholdelsesbeføjelser ikke af den grund gøres gældende over for brugeren, bortset fra krav på rente. Er der sket træk på brugerens konto eller på et forudbetalt betalingsmiddel, anses betaling for sket med frigørende virkning for brugeren.
Stk. 3. Indløser er ansvarlig for tab hos betalingsmodtager, som skyldes fejlregistrering eller konteringsfejl, selv om fejlen er hændelig. Indløser er dog ikke ansvarlig for tab, som er en følge af forhold hos betalingsmodtageren. Stk. 4. Erstatter udsteder efter stk. 1 tab hos brugeren som følge af forhold hos betalingsmodtager eller indløser, kan udsteder kræve erstatningen betalt af henholdsvis betalingsmodtager eller indløser. Erstatter indløser efter stk. 3 tab hos betalingsmodtager som følge af forhold hos udsteder, kan indløser kræve erstatningen betalt af udsteder.
Stk. 5. Udsteder og indløser har bevisbyrden for, at et tab ikke skyldes de i stk. 1 og 3 nævnte forhold."

24.0. Reklamationsret

Der ydes 2 års reklamationsret. Hvis det modtagne SIM-kort er i udu kan du reklamere over dette ved at kontakte vores kundeservice. Viser det sig at SIM-kortet er i udu sender M1 dig et nyt SIM kort.

25.0. Persondatapolitik

M1 gemmer dine personligoplysninger såsom navn, adresse, cpr-nummer, e-mail adresse. Personlige data gemmes på virksomhedens server, som er opbevaret i sikkert serverrum. Serveren er omfattet af en revisorerklæring som er udført i overensstemmelse med den danske revisionsstandard for it-erklæringer (RS 3411 type B). Oplysningerne opbevares i overensstemmelse med gældende dansk ret. Dataansvaret i virksomheden varetages af den IT-ansvarlige. M1 opbevarer ikke kreditkortoplysninger. Dette oplysninge opbevares hos DIBS (Dansk Internet Betalings System).

Cookies
En cookie er en betegnelse for det forhold, at en brugers adfærd på et netværk registreres hos brugeren selv (på brugerens harddisk). På den måde ved serveren (fx. et websted) ved brugerens næste besøg, hvem brugeren er. Der lagres ikke personhenførbare oplysninger i en cookie, men snarere oplysninger om brugerens adfærd på et website fx. et indtastet brugernavn i forbindelse med login til en særlig sektion på webstedet. En cookie lagres på brugens harddisk sammen med cachede filer. En cookie er således en tekstfil, der sendes til din browser fra en webserver og lagres på din computers harddisk. Du kan sætte din browser til at informere dig, når du modtager en cookie, eller du kan vælge at slå cookies helt fra. Det eneste disse cookies bruges til er at genkende din PC.

Rent teknisk kan "Cookies" deles op i to typer. Den ene type kaldes "sessioncookies" "sessioncookies" er til for at holde styr på, hvad du har lagt i din indkøbskurv, mens du navigerer rundt på hjemmesiden. "sessioncookies" gemmes ikke på din PC, men forsvinder når du lukker din web-browser. Der findes en anden type "Cookie" som kaldes "permanent Cookie" og den gemmes som en tekstfil på din PC i ca. en måned. En "permanent Cookie" er med til at vores server kan genkende din PC næste gang du logger ind på vores hjemmeside. På www.m1.dk/shop anvendes cookies med det formål at optimere websitet og dets funktionaliteter, og dermed gøre besøget så nemt som muligt for dig. Du har altid mulighed for at slette cookies fra din computer. Det kan fx gøres på følgende måde: I Internet Explorer 5.X slettes cookies under menuen "Funktioner" -> "Internetindstillinger" -> "Slet cookies"

Logstatistik:

Logstatistik bruges på www.m1.dk og betyder, at et statistik-system opsamler information, som kan give et statistisk billede af, hvor mange besøgende et website har haft, hvor de kommer fra, på hvilken del af websitet dette forlades mm.

På www.m1.dk anvendes logstatistik med det formål at optimere websitet og dets funktionaliteter.